Creil.nl, van en voor de inwoners van Creil

Jaarvergadering Vereniging Dorpsbelang Creil

11 mrt 2021 om 20:00 Online,  Creil

Wilt u de jaarvergadering van Vereniging Dorpsbelang Creil ook bijwonen via Microsoft Teams?
Meldt u zich vóór donderdag 11 maart aan via: dorpsbelangcreil@hotmail.com.


De agenda van deze avond:


1. Opening voorzitter + kort jaarverslag

2. Mededelingen en ingekomen stukken

3. Notulen jaarvergadering 12 maart 2020

4. Financieel jaarverslag 2020

5. Verslag kascommissie

6. Dorpszaken

   6.1. Verslag feestcommissie

   6.2. Verslag windmolengelden

7. Bestuursverkiezing

   Aftredend en niet herkiesbaar: Christine van Hulzen - secretaris

   Voorgestelde kandidaat: Frank van Bruggen - algemeen bestuurslid

   Kandidaten kunnen tot en met woensdag 10 maart bij Perry Bom, voorzitter van vereniging Dorpsbelang, worden ingediend (bom7@kpnplanet.nl).

8. Afscheid vertrekkend bestuurslid

9. Rondvraag

10. Sluiting